Obchodní podmínky

Majitelem, prodávajícím a správcem obchodu je:
YES Biżuteria S.A. se sídlem v Poznani, na adrese:

ul. Świerzawska 1
60-321 Poznań, Polsko
DIČ: 778-01-71-607
IČO: 630182051

zapsaná do KRS pod číslem: 0000743417, Okresní soud Poznaň – Nowe Miasto a Wilda v Poznani, VIII. Hospodářské oddělení národního soudního rejstříku, se základním kapitálem 7 269 000 PLN zaplaceným v plné výši, Banka PKO SA III. O/Poznaň, ul. Głogowska 15, č. účtu: 80 1240 1750 1111 0000 1905 5598, v souladu s pravidly zastupování zveřejněnými v KRS.

Výhradní právo k provozování výše uvedeného obchodu má YES Biżuteria S.A. dále v těchto pravidlech nazývaná prodávajícím.


Zákazník má právo před zadáním objednávky vyjednávat s prodávajícím smluvní ustanovení. V případě, že zákazník nevyužije možnost uzavřít smlouvu na základě individuálního vyjednávání, platí tato pravidla a také všeobecně platné právní předpisy.


 

I VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

 1. Internetový obchod dostupný na adrese: www.yes.co je provozován společností YES Biżuteria S.A. - podrobné informace, které se týkají provozované činnosti, jsou uvedeny výše.
 2. Pravidla jsou vyhotovena v českém jazyce a jsou smluvním vzorem smlouvy uzavírané na dálku, v souladu se všeobecně platnými přepisy polského právního řádu.
 3. Za účelem uzavření smlouvy s prodávajícím může kupující využít práva na vyjednávání podmínek smlouvy nebo uzavřít s prodávajícím smlouvu na základě těchto pravidel.
 4. Obsah pravidel je v případě odlišného rozhodnutí kupujícího obsahem smlouvy uzavřené mezi stranami. Obsah smlouvy je na základě platných předpisů odpovídajícím způsobem zaznamenán na trvalém nosiči a zpřístupněn kupujícímu, aby mu byla zaručena možnost v případě potřeby se na tuto smlouvu odvolat.
 5. Prodej je provozován na území České republiky.
 6. Zákazník má možnost se seznámit s pravidly dobré praxe podnikatelů. Pravidla dobré praxe jsou zakotvena v zákoně ze dne 23. srpna 2007 o zabránění nekalé obchodní praxi. Aktuální znění zákona je dostupné na adrese http://isap.sejm.gov.pl/.
 7. Všechny výrobky, které jsou nabízeny v obchodě YES jsou továrně nové, bez fyzických a právních vad a byly legálně uvedeny na český trh.
 8. Prodávající je povinen dodat kupujícímu výrobky v bezvadném stavu.
 9. Předmětem činnosti internetového obchodu YES je maloobchodní prodej hotových šperků a šperků vyráběných na objednávku prostřednictvím internetové sítě.
 10. Prodávající potvrzuje kvalitu každého drahokamu a také perel „Namiko“, a to speciálním certifikátem YES. Některé větší drahokamy jsou navíc vybaveny certifikátem jednoho ze dvou světově nejuznávanějších a nezávislých gemologických ústavů – IGI nebo GIA.
 11. Ceny uvedené na stránkách obchodu www.yes.co jsou uvedeny v českých korunách a jsou uvedeny včetně DPH.
 12. Kupující může v obchodě zadávat objednávky 24 hodin denně 7 dní v týdnu, a to prostřednictvím internetové stránky www.yes.co
 13. Komunikace s prodávajícím uskutečněná kupujícím způsobuje, že kupující snáší náklady, které vyplývají ze smluv uzavřených mezi kupujícím a subjekty třetích stran, prodávající nevybírá žádné další poplatky ani plnění za možnost komunikace s ním na dálku s použitím určitých forem komunikace.
 14. V záležitostech, které neřeší tato pravidla, platí příslušné předpisy Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice č. 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).
 15. Účelem ustanovení těchto pravidel není vyloučení ani omezení jakýchkoliv práv kupujícího, který je současně spotřebitelem ve smyslu zákona ze dne 23. dubna 1964 – Občanský zákoník (Sb. zák. č. 16, pol. 93, ve znění pozdějších předpisů), která mu přísluší na základě bezvýhradně platných právních předpisů. V případě rozporu ustanovení těchto pravidel s výše uvedenými předpisy, mají přednost tyto předpisy.
 16. Spotřebitel má v případě sporu s prodávajícím možnost smírného řešení záležitosti, a to následujícími způsoby:
  1. a) obrátit se na stálý smírčí soud pro spotřebitele;
  2. b) mediací/vyjednáváním;
  3. c) obrátit se na vojvodského/krajského inspektora obchodní inspekce;
  4. d) získat bezplatnou pomoc ve věci řešení sporu od Sdružení spotřebitelů, a to využitím bezplatné zákaznické infolinky 800 007 707 (tel. číslo je platné pouze v Polsku).

II DEFINICE

 1. PRAVIDLA – tato pravidla včetně příloh, která informují o právech a povinnostech obou smluvních stran;
 2. STRANA – mluvní stranou je kupující nebo prodávající; v případě pojmu stran se rozumí kupující a prodávající společně;
 3. SMLOUVA UZAVŘENA NA DÁLKU – smlouva uzavřena stranami na dálku, v případě, že smluvní strany nejsou přítomny současně; smlouva je uzavírána s využitím komunikačních kanálů, jež umožňují dálkovou komunikaci a jsou dostupné v obchodě;
 4. KOMUNIKAČNÍ KANÁLY – jsou určeny v bodě č. 10 I VŠEOBECNÝCH USTANOVENÍ o formě zadávání objednávek na dálku;
 5. SMLOUVA – smlouva uzavřená za současné přítomnosti obou stran; uzavřená během osobního odběru v obchodě, jako následek rezervace, kterou provedl kupující;
 6. REZERVACE – každá objednávka s osobním odběrem zadaná kupujícím prostřednictvím komunikačních kanálů, za účelem rezervace určitého výrobku do daného dne osobního odběru. Smlouva je v tomto případě uzavírána v okamžiku osobního odběru v kamenném obchodě;
 7. OBCHOD – internetový obchod dostupný na adrese www.yes.co;
 8. PRODÁVAJÍCÍ – YES Biżuteria S.A. se sídlem v Poznani, na adrese: ul. Świerzawska 1, 60-321 Poznaň, Polsko DIČ: 778-01-71-607 IČO: 630182051, zapsaná do KRS pod číslem: 0000743417; POSKYTOVATEL SLUŽBY – YES Biżuteria S.A. se sídlem v Poznani, na adrese: ul. Świerzawska 1, 60-321 Poznaň, Polsko DIČ: 778-01-71-607 IČO: 630182051, zapsaná do KRS pod číslem: 0000743417;
 9. ZÁKAZNÍK – fyzická osoba, právnická osoba a organizační jednotka bez právní subjektivity, které zákon přiznává právní způsobilost, která si pořizuje výrobky prostřednictvím internetového obchodu, dostupného na adrese www.yes.co;
 10. SPOTŘEBITEL – fyzická osoba, která si pořizuje výrobky prostřednictvím Internetového obchodu YES za účelem, který nesouvisí přímo s její podnikatelskou nebo profesní činností;
 11. PODNIKATEL - OSOBA SAMOSTATNĚ VÝDĚLEČNĚ ČINNÁ – fyzická osoba, která je samostatně výdělečně činná, a která uzavírá smlouvu, jež přímo souvisí s jejím předmětem podnikání, v případě, že z obsahu smlouvy o prodeji vyplývá, že pro tuto osobu nemá smlouva profesní charakter, jež by vyplýval zejména z předmětu podnikání přihlášeného na základě předpisů CEIDG – Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (Centrální registr podnikatelské činnosti);
 12. KUPUJÍCÍ – zákazník, podnikatel - osoba samostatně výdělečně činná a spotřebitel společně;
 13. PŘÍJEMCE SLUŽBY – fyzická osoba, právnická osoba a organizační jednotka bez právní subjektivity, jíž zákon přiznává právní způsobilost, která si pořizuje výrobky prostřednictvím internetového obchodu, dostupného na adrese www.YES.pl a využívá předplatné newsletteru; OBJEDNÁVKA – nabídka na uzavření smlouvy o prodeji zadaná kupujícím prostřednictvím internetového obchodu YES;
 14. UŽIVATEL – každý subjekt, který používá internetový obchod;
 15. ÚČET – individuální administrační panel uživatele dostupný po provedení registrace a přihlášení se do internetového obchodu YES,
  označený přihlašovacím jménem a heslem, který slouží k uzavírání smluv o prodeji;
 16. REGISTRACE – proces, který spočívá v tom, že si uživatel vytvoří účet v internetovém obchodě YES;
 17. SMLOUVA O PRODEJI – smlouva o prodeji zboží uzavřená mezi prodávajícím a kupujícím prostřednictvím internetového obchodu nebo uzavřená přímo v místě osobního odběru – kamenný obchod;
 18. VÝROBEK – každý předmět prodávaný prostřednictvím internetového obchodu YES;
 19. NEWSLETTER – služba poskytovaná elektronickou cestou, která spočívá v zasílání obchodních informací o vlastních výrobcích příjemcům služby;
 20. ZPŮSOB PLATBY – způsob platby za objednaný výrobek, který si kupující zvolí během zadávání objednávky z nabídky obchodu, nebo jiný způsob platby, než je nabízen na internetové stránce, který je výsledkem individuálního vyjednávání s obchodem;
 21. ZPŮSOB DODÁVKY – způsob dodávky objednaného výrobku, který si kupující zvolí během zadávání objednávky z nabídky obchodu, nebo jiný způsob dodávky, než je nabízen na internetové stránce, který je výsledkem individuálního vyjednávání s obchodem;
 22. PRODEJNÍ DOKLAD – faktura DPH nebo účtenka, podle požadavku kupujícího;
 23. PŘÍLOHY – informace o právu na odstoupení od smlouvy a vzor formuláře pro odstoupení od smlouvy;
 24. PRAVIDLA DOBRÉ PRAXE – soubor pravidel jednání, který je přijatý ve všeobecně platném právním řádu v podobě etických a profesních norem, jehož účelem je zabránit nekalé obchodní praxi, a který je uplatňován prodávajícím;
 25. INFORMACE – informace o výrobku, která se nachází u fotografie výrobku, jež je popisem nejdůležitějších vlastností a charakteristiky daného výrobku, a která umožňuje kupujícímu seznámit se s jeho vlastnostmi;
 26. KOŠÍK – forma uskladnění výrobků zvolených kupujícím za účelem jejich pozdější koupě;
 27. MÍSTO DODÁNÍ VÝROBKU – místo uvedené kupujícím v zadané objednávce, na které má být dodán výrobek koupený kupujícím, s vyloučením osobního odběru v kamenném obchodě prodávajícího;
 28. OKAMŽIK DODÁNÍ VÝROBKU – okamžik, ve kterém kupující nebo jiná oprávněná osoba přebírá do svého držení výrobek, který je předmětem uzavřené smlouvy o prodeji;
 29. REKLAMAČNÍ ADRESA A ADRESA PRO ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY – adresa nebo adresy uvedené prodávajícím pro zasílání stanovených prohlášení, které jsou korespondenčními adresami;
 30. PŘEDMĚT SMLOUVY nebo PŘEDMĚT POSKYTOVANÉ SLUŽBY – výrobky nebo služby zvolené kupujícím, jež jsou předmětem smlouvy o prodeji nebo předmětem poskytované služby; za předmět smlouvy je považováno také poskytnutí služby dodávky výrobku prodávajícím, a to v případě, že si kupující zvolí jednu z forem dodávky výrobku, které prodávající nabízí;
 31. SLUŽBY POSKYTOVANÉ ELEKTRONICKOU CESTOU – funkčnosti teleinformačního a informačního systému, které umožňují poskytovateli služby nabízet určitá technická řešení, jako např.: možnost založení a vedení účtu v internetovém obchodě; poskytování služby newsletteru a také umožnění jednorázové možnosti zadání objednávky prostřednictvím objednávkového formuláře, který se nachází v internetovém obchodě; v případě, že smluvní strany nejsou přítomny současně (na dálku), prostřednictvím předání údajů na individuální žádost příjemce služby, zasílané a přijímané pomocí zařízení pro elektronické zpracování, včetně digitální komprese, a uchovávání údajů, které jsou kompletně zasílány, přijímány nebo zobrazovány pomocí telekomunikační sítě ve smyslu zákona ze dne 16. července 2004 – telekomunikační zákon;
 32. OBJEDNÁVKOVÝ FORMULÁŘ – technický systém, který se nachází v internetovém obchodě a umožňuje kupujícímu zadat objednávku prostřednictvím dostupného pole formuláře, bez nutnosti provedení předchozí registrace v internetovém obchodě;
 33. INFORMAČNÍ SYSTÉM – technické, informační struktury a software, které umožňují přenos dat;
 34. VADA – právní nebo fyzická vada koupeného výrobku.

III REGISTRACE

 1. Registrace v internetovém obchodě yes.co je dobrovolná a je zdarma.
 2. Pokud se chce uživatel zaregistrovat v internetovém obchodě, musí vyplnit registrační formulář, který se nachází na internetové stránce obchodu, a musí v něm uvést pravdivé údaje.
 3. Pro úspěšné absolvování procesu registrace musí uživatel poskytnout následující údaje:
  1. a) Jméno
  2. b) Příjmení
  3. c) E-mailová adresa
  4. d) Heslo
  5. e) Opakovat heslo
 4. Kromě údajů uvedených v odst. 3 výše, uživatel, který není spotřebitelem ve smyslu čl. 221 Občanského zákoníku Polské republiky, musí uvést navíc:
  1. a) Název společnosti
  2. b) DIČ
 5. Volitelně je možné při registraci vyjádřit souhlas se zasíláním newsletteru o akcích a novinkách v obchodě, a to na e-mailovou adresu, která byla uvedena při registraci.
 6. Poté, co uživatel vyplní pole registračního formuláře požadovanými údaji, bude vytvořen účet uživatele.
 7. V případě, že se údaje uživatele, vyžadované při registraci, změní, prosíme jej, aby je aktualizoval tak, aby odpovídaly skutečnosti.
 8. V situaci, kdy se údaje uživatele, vyžadované při registraci, změní po zahájení realizace objednávky, prosíme uživatele, aby je aktualizoval a informoval o této skutečnosti obchod.
 9. Poté, co uživatel vyplní pole v objednávkovém formuláři, je určen způsob dodávky.
 10. V závislosti na ceně objednaného zboží může být dodávka zdarma nebo může být zpoplatněná. Detaily, které se týkají plateb za dodávku, jsou popsány v bodě č. 4, v V. kapitole Realizace objednávky.
 11. Zákazník může volitelně napsat poznámky k jím zadané objednávce.

IV OBJEDNÁVKY

 1. Kupující může v obchodě zadávat objednávky 24 hodin denně 7 dní v týdnu, a to prostřednictvím internetové stránky www.yes.co.
 2. Obchod realizuje prodej jak na území Polské Republiky, tak mimo její hranice.
 3. Informace o výrobcích prezentované na internetových stránkách obchodu nejsou nabídkou ve smyslu předpisů Občanského zákoníku Polské republiky; jsou pozvánkou k uzavření smlouvy o prodeji.
 4. Zadání objednávky je nabídkou ve smyslu předpisů Občanského zákoníku Polské republiky, kterou předkládá kupující prodávajícímu.
 5. Registrace a založení účtu není podmínkou nutnou zadání objednávky v obchodě YES. Kupující má možnost zadat objednávku prostřednictvím internetového obchodu bez dřívější registrace.
 6. Kupující může navíc při zadávání objednávky použít slevové kódy, pokud je držitelem slevové karty YES Club. V tom případě je pro provedení levnějšího nákupu nutné vyplnit uvedený slevový kód.
 7. Aby mohl kupující zadat objednávku, musí přidat do košíku výrobek, který chce koupit. Výrobky lze vybírat z následujících kategorií: ŠPERKY, DIAMANTY, ZÁSNUBY, SVATBA, KOLEKCE, GALERIE YES, DOPRODEJ KOLEKCÍ a také DÁRKY. Přidání výrobku do košíku není totožné se zadáním objednávky. Výrobky lze do košíku přidávat a také je lze z košíku odstraňovat.
 8. Košík zákazníkovi umožňuje spravovat objednávané výrobky a přepočítávat hodnotu objednávky.
 9. Pro dokončení objednávky musí zákazník přidat do košíku zvolené výrobky, určit způsob dodávky a platby, a následně může zvolit možnost „objednávám a platím“ a dále postupovat podle uvedených pokynů. Kupující může zadat objednávku po přihlášení se ke svému účtu, nebo pokud jej nemá, musí uvést do objednávkového formuláře nezbytné údaje, které jsou nutné k tomu, aby mohl prodávající realizovat smlouvu o prodeji.
 10. Po zaslání správně vyplněné objednávky je tato považována za přijatou. Takto zadané objednávky jsou potvrzovány e-mailem. Za okamžik uzavření smlouvy je tedy považováno odeslání kupujícímu zpětné informace s potvrzením přijetí objednávky.
 11. Objednané zboží bude dodáno na adresu uvedenou kupujícím. Zákazník také může zvolit jinou dodací adresu zboží nebo osobní odběr zboží v prodejně. Pokud si zákazník u objednávky zvolí osobní odběr v některé z prodejen, může si šperky vyzvednout v průběhu 15 dnů od okamžiku prvního kontaktu ze strany obsluhy prodejny.
 12. Během prohlížení košíku dostává kupující informaci o elegantním obalu, ve kterém bude koupené zboží zabaleno, a který je k dispozici zdarma. Kupující také může zvolit možnost: „Odeslat jako dárek s přáním.“ V tomto případě je možné, po dřívějším odeslání informace do obchodu, dostat doklad o prodeji zvlášť na jeho adresu.
 13. Drahokamy jsou přírodními materiály, a proto, s ohledem na jejich individuální vzhled, se může ukázat být nemožné získat kus, který je přesnou kopií modelu, jenž je prezentován v nabídce obchodu. Pokud taková situace nastane, může obchod zákazníkovi, po jeho předchozím souhlasu, nabídnout drahokam, který se mírně liší od toho, který je prezentován v nabídce. Vlastnosti takového drahokamu budou mít v tomto případě stejnou nebo vyšší tržní hodnotu. Pokud zákazník nesouhlasí s náhradou objednaného drahokamu za nabízený, může bez dalších následků odstoupit od smlouvy uzavřené s obchodem.
 14. Fotografie a jiné podoby vizualizace a prezentace šperků, které se nacházejí na stránkách obchodu, nemusí vyjadřovat jejich skutečnou velikost. Prodávající vynaložil veškeré úsilí, aby prezentace briliantů ve speciálních zobrazeních poskytovala představu o jejich hmotnosti (rozměrech). Přibližně ji vystihuje monitor s úhlopříčkou 15,4 palce a rozlišením 1280x800 pixelů, při výchozím nastavení prohlížeče. Taková vizualizace ukazuje přibližnou kvalitu kamenů. S ohledem na proces výroby šperků – mnoho vzorů je zhotovováno ručně – se jednotlivé kusy stejného modelu mohou mezi sebou nepatrně lišit. Pokud chce kupující získat další informace, fotografie apod., prosíme jej o kontakt s obchodem.
 15. Kupující může provést změny v objednávce do okamžiku, kdy prodávající odešle e-mail, který potvrzuje odeslání objednaných výrobků.
 16. Kupující může stornovat prostřednictvím e-mailu odeslaného na adresu shop@yes.co.
 17. Nelze stornovat objednávku na výrobek, který již byl odeslán. Výše uvedené skutečnosti se nevztahují na situace, kdy kupující zboží osobně přebírá v prodejně, jež je součástí sítě zlatnictví YES. V takovém případě může kupující stornovat svůj nákup až do okamžiku přijetí zboží.
 18. Realizace objednávek zadaných v pracovní dny po 13:30 a také v soboty, neděle a svátky probíhá následující pracovní den.
 19. Datem uskutečnění zdanitelného plnění smlouvy o prodeji uzavřené prostřednictvím internetového obchodu je den, kdy kupující převezme zásilku. V případě smlouvy o prodeji uzavřené v kamenném obchodě, která byla uzavřena po předchozí rezervaci výrobku prostřednictvím internetového obchodu, je datem uskutečnění zdanitelného plnění smlouvy o prodeji den, kdy kupující převezme zásilku v kamenném obchodě.

V ZPŮSOB PLATBY

  1. Všechny ceny uvedené v internetovém obchodě jsou uvedeny včetně z přidané hodnoty (DPH).
  2. Obchod předpokládá následující způsoby plateb:
   1. a) platba na účet/převod finančních prostředků/elektronický převod/kreditní karta/pay-pal – zaplacení plné částky /hodnoty objednávky vypočítané v kalkulaci na bankovní účet obchodu YES před dodávkou objednaného zboží
   2. b) – při osobním odběru
   3. c) splátky – minimální hodnota půjčky je 300 PLN a maximální hodnota půjčky je 20 000 PLN
   4. d) e-voucher – aby mohl kupující využít tento způsob platby, musí zapsat číslo e-voucheru v košíku v objednávce v poli „akční kód, e-voucher“. V dalším kroku je nutné zvolit jeden ze základních způsobů platby, které jsou uvedeny v bodě č. 2 v podbodech „a“, „b“ nebo „c“.
   5. e) Pokud hodnota objednávky překročí hodnotu e-voucheru, bude možné rozdíl doplatit s použitím základního zvoleného způsobu platby. Kdežto v případě, že hodnota e-voucheru překročí hodnotu objednávky, nebude rozdíl vracen zpět.
  3. Kupující realizuje nákup zboží a objednává službu dodávky (pokud taková služba existuje) podle cen a výše nákladů na dodávku, které jsou platné v okamžiku zadání objednávky.
  4. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu cen a výše nákladů na dodávku, zejména v případě změny ceníků služeb, jež jsou poskytovány subjekty realizujícími dodávky. Toto ustanovení se netýká již realizovaných objednávek.
  5. V případě realizace objednávky, jejíž hodnota překračuje 500 PLN vč. DPH, odešle prodávající kupujícímu s jeho předchozím souhlasem klientskou kartu YES, která jej opravňuje k čerpání slev a k účasti na akcích v souladu s platnými pravidly klientské karty YES.
  6. V případě, že bude zvolen způsob platby popsaný v bodě č. 2, podbod „a“ nebo „c“, a objednané zboží nebude zaplaceno během 5 dnů, počítaje ode dne zadání objednávky, bude objednávka automaticky stornována. Výše uvedené nevylučuje možnost, že kupující objedná stejný výrobek znovu.
  7. Kupující má možnost zvolit si způsob platby objednaného zboží v prodejně. Prodávající je vstřícný k požadavkům kupujícího a může s ním individuálně dohodnout detaily, které se týkají způsobů platby.
  8. Aktuální ceny a náklady na dodávku jsou prezentovány na jednotlivých dílčích stránkách internetového obchodu a také jsou znázorněny na stránce košíku.

VI REALIZACE DODÁVKY

   1. Dodávka je realizována na adresu uvedenou kupujícím v objednávce.
   2. Ke každé objednávce je vystavena účtenka nebo, na přání zákazníka, faktura DPH.
   3. Objednané zboží je dodáváno prostřednictvím spediční společnosti GLS Poland. Zásilky jsou dodávány v pracovní dny od 9:00 do 18:00. V případě, že kupující nebude spediční společností zastižen na uvedené adrese, bude mu ponecháno avízo / oznámení o uložení zásilky. V některých případech jsou zásilky po neúspěšném pokusu o doručení předávány na odběrné místo zásilek GLS, a to takové, které je zákazníkovi nejblíž.
   4. Všechny náklady, které souvisí s odesláním zboží na území Polské republiky, hradí prodávající.
   5. Zásilky do zahraničí jsou realizovány pouze a výhradně spediční společností, náklady na odeslání do zahraničí hradí kupující.
   6. Zásilky na území Polské republiky musí dorazit ke kupujícímu následující pracovní den po dni jejich odeslání. Zahraniční zásilky, které jsou dodávány spediční společností GLS Poland, musí dorazit ke kupujícímu do 6 dnů od data jejich odeslání.
   7. Pokud prodávající nemůže poskytnout službu z toho důvodu, že je zboží nedostupné, neprodleně, nejpozději však do 30 dnů od uzavření smlouvy o prodeji, informuje o této skutečnosti kupujícího, který rozhodne o dalším osudu jím zadané objednávky.
   8. Pokud prodávající nemůže poskytnout službu s vlastnostmi, které si kupující individuálně objednal, a to z důvodu přechodné neschopnosti tuto službu splnit, může prodávající se souhlasem kupujícího poskytnout náhradní plnění, které má odpovídající kvalitu a určení, a to za stejnou cenu nebo za odměnu, na které se strany dohodly jiným způsobem.
   9. Prodávající, s ohledem na pohodlí zákazníka, a také s ohledem na bezpečnost při realizaci objednávky, zaručuje, že veškeré nevýhody, v libovolné etapě objednávky - pokud by se tedy takové nevýhody objevily - budou konzultovány se zákazníkem a realizovány po dohodě obou stran. Prodávající vynakládá veškeré úsilí, aby byl zákazník uspokojen.
   10. Dodací termín objednávky je uveden u daného zboží a týká se zásilek realizovaných na území Polské republiky. Dodací termín uvedený u zboží se netýká:
    1. a) objednávek s osobním odběrem v prodejně. Dodací termín objednávek s tímto způsobem dodávky se může prodloužit na 5 pracovních dnů.
    2. b) objednávek na šperky s brilianty a s drahokamy s konkrétními a vzácnými vlastnostmi. Zákazník je o této skutečnosti informován při potvrzování objednávky, které je mu odesláno z obchodu.
   11. Doporučujeme, aby spotřebitel ve smyslu čl. 22(1) Občanského zákoníku Polské republiky, pokud je to možné, zkontroloval stav zboží po dodání zásilky a v přítomnosti zástupce subjektu, který realizoval dodávku (kurýr, poštovní operátor, apod.) sepsal odpovídající protokol. Kontrola zásilky usnadní a urychlí vymáhání případných nároků od subjektu, jenž je zodpovědný za poškození zásilky v případě jejího mechanického poškození, které vzniklo během dopravy. V takových situacích doporučujeme, aby spotřebitel co nejdříve kontaktoval prodávajícího e-mailem na adrese: shop@yes.co.
   12. Kupující, který není spotřebitelem ve smyslu čl. 22(1) Občanského zákoníku Polské republiky, je povinen zkontrolovat stav zboží po dodání zásilky a v přítomnosti zástupce subjektu, který realizoval dodávku (kurýr, poštovní operátor, apod.). V případě, že zákazník zjistí mechanická poškození zásilky, která vznikla v průběhu dopravy, je povinen sepsat protokol o škodní události a neprodleně kontaktovat prodávajícího e-mailem na adrese: shop@yes.co.

VII REKLAMACE – ZÁRUKA PRODÁVAJÍCÍHO ZA FYZICKÉ NEBO PRÁVNÍ VADY

 1. V případě smluv uzavíraných se spotřebiteli nebo osobami samostatně výdělečně činnými ve smyslu čl. 22(1) Občanského zákoníku Polské republiky je prodávající zodpovědný za fyzické nebo právní vady, a to podle pravidel určených v čl. 556 a dalších Občanského zákoníku Polské republiky.
 2. Prodávající je zodpovědný z titulu záruky za fyzické nebo právní vady v případě, že bude fyzická vada zjištěna před uplynutím dvou let od okamžiku předání věci spotřebiteli nebo osobě samostatně výdělečně činné, a pokud je předmětem uskutečněného prodeje používaná věc, tak před uplynutím jednoho roku od okamžiku předání této věci.
 3. Nárok spotřebitele nebo osoby samostatně výdělečně činné na odstranění vady nebo výměnu prodané věci za bezvadnou je promlčen uplynutím lhůty jednoho roku, kdy je toto období počítáno od okamžiku zjištění vady, ale ne dříve než před uplynutím dvou let od okamžiku předání věci, a pokud je předmětem prodeje používaná věc, před uplynutím lhůty jednoho roku od okamžiku předání věci.
 4. V případě, kdy doba použitelnosti věci určena prodávajícím nebo výrobcem končí po uplynutí dvou let od okamžiku předání věci spotřebiteli nebo osobě samostatně výdělečně činné, je prodávající zodpovědný, z titulu záruky na fyzické nebo právní vady, za fyzické vady této věci zjištěné před uplynutím této doby.
 5. Fyzická vada spočívá v nesouladu prodané věci se smlouvou. Prodaná věc není v souladu se smlouvou, zejména, pokud:
  1. a) nemá vlastnosti, které by věc tohoto druhu měla mít, a to s ohledem na účel zaznamenaný ve smlouvě nebo vyplývající z okolností nebo jejího určení;
  2. b) nemá vlastnosti, o jejichž existenci prodávající kupujícího ujistil, včetně předvedení vzorku nebo vzoru;
  3. c) nevyhovuje účelu, o němž kupující informoval prodávajícího při uzavření smlouvy a prodávající nevznesl proti takovému určení věci námitku;
  4. d) byla kupujícímu předána nekompletní.
 6. Stejnou váhu, jako ujištění prodávajícího, má veřejné ujištění výrobce nebo jeho zástupce, osoby, které uvádí věc do obratu v rámci své podnikatelské činnosti a také osoby, která se umístěním prodané věci do svého názvu, obchodní značky nebo jiného charakteristického označení, představuje, jako výrobce této věci.
 7. Prodávající je zproštěn zodpovědnosti určené v bodě č. 5c pouze v případě, že:
  1. a) dokáže, že tato ujištění neznal nebo při rozumném posouzení situace nemohl znát;
  2. b) prokáže, že ujištění nemohla mít vliv na rozhodnutí spotřebitele;
  3. c) obsah ujištění byl před uzavřením smlouvy s prodávajícím opraven.
 8. Prodaná věc má fyzickou vadu také v případě její nesprávného namontování a zprovoznění, pokud byly tyto činnosti provedeny prodávajícím, třetí osobou, za kterou nese prodávající zodpovědnost, nebo kupujícím, který postupoval podle návodu, jenž získal od prodávajícího.
 9. V případě smlouvy se spotřebitelem nebo osobou samostatně výdělečně činnou, pokud byla fyzická vada zjištěna před uplynutím jednoho roku od předání věci, se předpokládá, že tato vada existovala v okamžiku přechodu nebezpečí na spotřebitele nebo osobou samostatně výdělečně činnou. V situaci, že byla vada zjištěna po uplynutí jednoho roku od předání věci, je povinnost prokázat, že tato vada existovala v okamžiku zakoupení, záležitostí spotřebitele nebo osoby samostatně výdělečně činné.
 10. Spotřebitel nebo osoba samostatně výdělečně činná, pokud má prodaná věc vadu, může:
  1. a) podat žádost o snížení ceny;
  2. b) podat žádost o odstoupení od smlouvy;
  3. c) požadovat výměnu výrobku za bezvadný;
  4. d) požadovat odstranění vady.
 11. Spotřebitel nebo osoba samostatně výdělečně činná nemůže odstoupit od smlouvy, pokud je vada nepodstatná.
 12. Spotřebitel nebo osoba samostatně výdělečně činná, který vykonává práva, jež vyplývají z titulu záruky za fyzické nebo právní vady, je povinen dodat vadnou věc na reklamační adresu, a pokud by bylo, s ohledem na druh věci nebo způsob její montáže, dodání věci příliš komplikované, je spotřebitel nebo osoba samostatně výdělečně činná povinen tuto věc zpřístupnit prodávajícímu v tom místě, ve kterém se věc nachází. V případě, že prodávající nesplní povinnost, je spotřebitel nebo osoba samostatně výdělečně činná oprávněn odeslat věc na náklady a riziko prodávajícího.
 13. Prodávající žádá, aby byl k věci, pro usnadnění reklamačního procesu, připojen popis neshody zboží se smlouvou.
 14. Prodávající se během 14 (čtrnácti) dnů vyjádří k oznámení spotřebitele nebo osoby samostatně výdělečně činné. V opačném případě se považuje, že prodávající uznal prohlášení nebo požadavek spotřebitele za oprávněný.
 15. Prodávající může v případě požadavku spotřebitele nebo osoby samostatně výdělečně činné, který byl specifikován v bodě č. 10 a) nebo b), vyměnit vadnou věc za bezvadnou nebo vadu odstranit, s podmínkou, že k tomuto dojde neprodleně a bez zbytečných nevýhod pro spotřebitele nebo osobu samostatně výdělečně činnou.
 16. Pokud však již byla věc prodávajícím vyměněna nebo opravována anebo prodávající nesplnil svou povinnost vyměnit vadnou věc za věc bezvadnou nebo odstranit vadu, nemá právo na výměnu věci nebo odstranění vady.
 17. Spotřebitel nebo osoba samostatně výdělečně činná může místo odstranění vady, které nabízí prodávající, požadovat výměnu věci za bezvadnou nebo může místo výměny věci za bezvadnou požadovat odstranění vady, leda že by uvedení věci do stavu, ve kterém bude v souladu se smlouvou, způsobem zvoleným spotřebitelem nebo osobou samostatně výdělečně činnou nebylo možné nebo by bylo příliš nákladné ve srovnání se způsobem, který navrhuje prodávající, přičemž při hodnocení objemu nákladů je nutné zohlednit hodnotu bezvadné věci, druh a význam zjištěné vady a také je nutné přihlédnout k nevýhodám, kterým by byl spotřebitel nebo osoba samostatně výdělečně činná vystaven při jiném způsobu uspokojení požadavku.
 18. Prodávající může odmítnout splnění požadavku spotřebitele nebo osoby samostatně výdělečně činné, pokud uvedení vadné věci do stavu, ve kterém bude v souladu se smlouvou, způsobem zvoleným spotřebitelem nebo osobou samostatně výdělečně činnou není možné nebo je příliš nákladné ve srovnání s druhým možným způsobem uvedení vadné věci do stavu, ve kterém bude v souladu se smlouvou.
 19. V případě snížení ceny musí být snížená cena v takovém poměru k ceně vyplývající ze smlouvy, v jakém je poměr hodnoty vadné věci k hodnotě věci bezvadné.
 20. Prodávající je povinen vyměnit vadnou věc za bezvadnou nebo vadu odstranit v rozumné době bez zbytečných nevýhod pro spotřebitele nebo osobu samostatně výdělečně činnou.
 21. V situaci, kdy byla vadná věc namontovaná, může spotřebitel nebo osoba samostatně výdělečně činná požadovat od prodávajícího demontáž a novou montáž, a to po výměně vadné věci za věc bezvadnou nebo po odstranění vady. V případě, že prodávající tuto povinnost nesplní, je spotřebitel nebo osoba samostatně výdělečně činná oprávněn provést tyto činnosti na náklady a riziko prodávajícího.
 22. Prodávající může demontáž a opětovnou montáž odmítnout v případě, že náklady na tyto činnosti budou vyšší, než je cena prodané věci.
 23. Spotřebitel nebo osoba samostatně výdělečně činná může ve výše uvedeném případě požadovat od prodávajícího demontáž a opětovnou montáž, ale je povinen zaplatit část nákladů, které s tím souvisí, a které převyšují cenu prodané věci nebo může požadovat od prodávajícího zaplacení části nákladů na demontáž a opětovnou montáž, a to do výšky ceny prodané věci.
 24. V případě smluv, které jsou uzavírány se zákazníky, kteří nejsou současně spotřebiteli ve smyslu čl. 22(1) Občanského zákoníku Polské republiky nebo osobami samostatně výdělečně činnými, je na základě čl. 558 § 1 Občanského zákoníku Polské republiky zodpovědnost prodávajícího z titulu záruky za fyzické nebo právní vady vyloučena.
 25. V souladu se lhůtami uvedenými v bodech č. 2, 3 a 4 této kapitoly pravidel může spotřebitel nebo osoba samostatně výdělečně činná podat žádost o odstoupení od smlouvy nebo snížení ceny z důvodu fyzické nebo vady prodané věci, a pokud požadoval výměnu vadné věci za věc bezvadnou nebo odstranění vady, začíná běžet lhůta pro podání žádosti o odstoupení od smlouvy nebo snížení ceny v okamžiku bezvýsledného uplynutí lhůty na výměnu vadné věci za věc bezvadnou nebo odstranění vady.
 26. V případě vymáhání jednoho z práv z titulu záruky za fyzické nebo právní vady u soudu nebo smírčího soudu je lhůta pro provedení jiných práv, která předpokládá zákon, a na která má spotřebitel z tohoto titulu nárok, pozastavena, a to do doby vynesení pravomocného rozsudku v této věci. Tato pravidla jsou používána adekvátně také pro vyjednávání, přičemž lhůta pro vykonání jiných práv z titulu záruky za fyzické nebo právní vady, na která má spotřebitel nárok, začíná běžet ode dne, kdy soud odmítne schválit dohodu uzavřenou před vyjednávačem, nebo jsou vedená jednání ukončena pro bezvýslednost.
 27. Běh lhůty na vykonání práv z titulu záruky za fyzické nebo právní vady, za právní vady prodané věci začíná dnem, ve kterém se spotřebitel nebo osoba samostatně výdělečně činná dozvěděl o existenci vady, a pokud se dozvěděl o existenci vady teprve v důsledku žaloby třetího subjektu – ode dne, kdy se rozsudek nebo jiné rozhodnutí orgánu vydané ve sporu s třetím subjektem stal pravomocným.
 28. Pokud spotřebitel nebo osoba samostatně výdělečně činná podal žádost o odstoupení od smlouvy nebo snížení ceny z důvodu vady prodané věci, může požadovat nápravu škody, která mu vznikla z toho důvodu, že uzavřel smlouvu, aniž by věděl o existenci vady, i kdyby byla tato škoda důsledkem okolností, za něž prodávající nenese zodpovědnost, a zejména může požadovat vrácení nákladů na uzavření smlouvy, nákladů na odběr, převoz, skladování a pojištění věci, a vrácení vynaložených nákladů v takovém rozsahu, v jakém z nich získal výhody, a nebyly mu třetí osobou vráceny a také nákladů na procesy.
 29. Výše uvedené se nedotýká všeobecně platných předpisů o povinnosti nápravy škody podle všeobecných pravidel.
 30. V případě, že prodávající zatají vadu, nevylučuje uplynutí lhůty práva z titulu za fyzické nebo právní vady.
 31. Reklamační adresou je: YES Biżuteria S.A. ul. Świerzawska 1, 60- 321 Poznaň, Polsko
 32. Od 15.02.2016 může spotřebitel využít také mimosoudní způsoby řešení reklamací a uplatnění nároků, a to prostřednictvím platformy ODR, v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).
 33. Pokud chce spotřebitel využít další možnost smírného řešení sporů, které se týkají internetových nákupů, může podat svoji stížnost např. pomocí unijní internetové platformy ODR, která je dostupná na adrese: http:#ec.europa.eu/consumers/odr/
 34. Účelem činnosti platformy ODR je umožnit pomocí internetu nestranné, mimosoudní, efektivní a rychlé řešení sporů mezi spotřebitelem a podnikatelem, které se týkají právních závazků, jež souvisí s internetovými prodejními smlouvami o poskytování služeb, a jež jsou uzavírány mezi spotřebiteli, kteří mají trvalé bydliště v Evropské unii a podnikateli, kteří mají sídlo v Evropské unii.

VIII ZÁRUKA

   1. Na zboží, které je prodáváno prostřednictvím internetového obchodu YES, se vztahuje záruka poskytovaná prodávajícím a také výrobcem. Jak výrobce, tak prodávající poskytují záruku na zakoupený výrobek v délce trvání jednoho roku. Prodávající je zodpovědný za neshodu výrobku se smlouvou, a to na základě záruky za fyzické nebo právní vady, která je uvedena v kapitole VII. Reklamace - Záruka za fyzické nebo právní vady.
   2. Podrobné podmínky této záruky jsou uvedeny v záručním listu, který je vystaven ručitelem.

IX VÝMĚNA

   1. Kupující má právo na výměnu daného zboží za jiný rozměr nebo model v průběhu 30 dnů ode dne převzetí/odběru výrobku.
   2. Náklady na odeslání v obou směrech hradí kupující.
   3. Odeslané zboží nesmí nést stopy používání, musí být v továrním obalu a musí mít štítky a cenovky, v opačném případě bude zboží odesláno na jeho náklady kupujícímu zpět.
   4. Výměna bude realizována neprodleně poté, co obchod obdrží zásilku, nejpozději do 14 dnů od data jejího obdržení.
   5. Výměny, prosím, předem konzultujte s obsluhou internetového obchodu YES.

X ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY – VRÁCENÍ VÝROBKŮ

 1. Spotřebitel, na základě čl. 27 zákona o právech spotřebitele, a osoba samostatně výdělečně činná na základě s čl. 27 v souvislosti s čl. 38a zákona o právech spotřebitele, který uzavřel smlouvu na dálku, od ní může odstoupit bez udání důvodu a bez dalších nákladů, s výjimkou nákladů určených v čl. 33, 34 a 35 zákona o právech spotřebitele, podáním odpovídajícího, písemného prohlášení, a to ve lhůtě do 14 dnů ode dne kdy mu byl doručen předmět smlouvy. Pro dodržení této lhůty stačí odeslat prohlášení před jejím uplynutím. Prohlášení je možné odeslat e-mailem na adresu: shop@yes.co nebo v listinné podobě na adresu:

  YES Biżuteria S.A.
  ul. Świerzawska 1
  60-321 Poznań
  Polsko

 2. Prohlášení může být podáno na formuláři, který je přílohou těchto pravidel, a který byl odeslán spotřebiteli nebo osobě samostatně výdělečně činné společně s výrobkem, formulář je také dostupný na adrese www.YES.pl nebo v jiné podobě, v souladu se zákonem o právech spotřebitele.
 3. Společně s prohlášením, o kterém je řeč v bodě č. 1, prosíme zákazníka, aby poslal také informaci s platným číslem účtu, na který má být vrácena příslušná peněžní částka.
 4. Prodávající potvrzuje spotřebiteli nebo osobě samostatně výdělečně činné, že obdržel prohlášení o odstoupení od smlouvy neprodleně po jeho přijetí. Toto potvrzení je odesíláno na e-mailovou adresu uvedenou při zadávání objednávky nebo uvedenou, jako kontaktní na podaném prohlášení o odstoupení od smlouvy.
 5. V případě odstoupení od smlouvy, je tato smlouva považována za neuzavřenou.
 6. Spotřebitel nebo osoba samostatně výdělečně činná má povinnost vrátit výrobek nebo výrobky neprodleně, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy odstoupil od smlouvy.
 7. Spotřebitel nebo osoba samostatně výdělečně činná vrací předmět nebo předměty smlouvy, od které odstoupil na vlastní riziko a náklady.
 8. Prodávající, s ohledem na pohodlí spotřebitele nebo osoby samostatně výdělečně činné, poskytuje výhody uvedené v následujícím bodě.
 9. S požadavky, které se týkají vrácení zboží, se prosím obracejte na poradce pro zákazníky. Na žádost kupujícího objedná prodávající u spediční společnosti odebrání zásilky na uvedené adrese v Polsku. V případě odeslání zásilky přímo kupujícím nabízí společnost kupujícímu úhradu jeho nákladů, to však platí pouze pro zásilky odesílané v Polsku (poplatek za spěšný doporučený balík podle ceníku Polské pošty).
 10. Objednávku lze také vrátit prostřednictvím prodejny YES. Vrácené šperky společně s prodejním dokladem je nutné přinést do nejbližší prodejny YES a na místě vyplnit formulář pro vrácení zboží. Poradci předají vrácené šperky do internetového obchodu, a teprve když vracené šperky dorazí do internetového obchodu, je zahájena procedura jejich výměny nebo vrácení příslušné peněžní částky. Transakce nebude dokončena v kamenné prodejně. Spotřebitel nebo osoba samostatně výdělečně činná je zodpovědný za snížení hodnoty výrobku nebo výrobků, které jsou předmětem smlouvy, kdy snížení hodnoty je důsledkem používání výrobku nebo výrobků způsobem, který vybočuje z běžného použití za účelem zjištění jeho/jejich vlastnosti, funkčnosti a také charakteru.
 11. Prodávající vrátí kupujícímu všechny jím provedené platby, včetně nákladů na dodávku výrobku, a to neprodleně, nejpozději však ve lhůtě do 14 dnů od obdržení prohlášení o odstoupení od smlouvy odeslané spotřebitelem nebo osobou samostatně výdělečně činnou, s následujícími výhradami:
  1. a) prodávající vrací peněžní prostředky stejným způsobem, jakým byly zaplaceny spotřebitelem nebo osobou samostatně výdělečně činnou, leda že by výslovně souhlasil s jiným způsobem jejich vrácení, se kterým nebude mít žádné další výdaje;
  2. b) v případě, že spotřebitel nebo osoba samostatně výdělečně činná zvolí jiný způsob dodávky výrobku, než je nejlevnější obvyklý způsob dodávky nabízený prodávajícím, není prodávající povinen vracet dodatečné náklady na dodávku výrobků, které mu vznikly s takto zvoleným způsobem dodávky;
  3. c) spotřebitel nebo osoba samostatně výdělečně činná je zodpovědný za snížení hodnoty výrobku, které je důsledkem používání výrobku způsobem, který vybočuje z běžného použití za účelem zjištění jeho charakteru, vlastnosti a funkčnosti, o čemž je řeč v bodě č. 10 výše.
 12. Spotřebitel nebo osoba samostatně výdělečně činná má v případě odstoupení od smlouvy uzavřené na dálku na služby, jejichž plnění bylo zahájeno s jeho souhlasem před uplynutím lhůty odstoupení od smlouvy, povinnost zaplatit za plnění poskytnuté do okamžiku odstoupení od smlouvy.
 13. Částka je vypočítána přímo úměrně k rozsahu poskytnutého plnění se zohledněním ceny nebo odměny dohodnuté ve smlouvě. Pokud je cena nebo odměna příliš vysoká, je základem pro výpočet této částky tržní hodnota poskytnutého plnění.
 14. Spotřebitel nebo osoba samostatně výdělečně činná nenese náklady na dodání digitálních obsahů, které nejsou zapsány na fyzickém nosiči dat, pokud nesouhlasil s poskytnutím plnění před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy nebo s poskytnutím plnění před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy souhlasil, ale v okamžiku poskytnutí takového souhlasu nebyl informován o ztrátě lhůty, jež mu náleží, pro uplatnění práva na odstoupení od smlouvy, nebo podnikatel nedodal potvrzení v souladu s čl. 15 odst. 1 a čl. 21 odst. 1 zákona o právech spotřebitele.
 15. Prodávající může pozastavit vrácení platby, kterou obdržel od spotřebitele nebo osoby samostatně výdělečně činné, do doby, než obdrží věci zpět nebo než obdrží potvrzení o jejich odeslání, v závislosti na skutečnosti, která z událostí nastane dřív.
 16. V případě plnění poskytnutých/vyrobených podle specifikace spotřebitele nebo osoby samostatně výdělečně činné nebo takových, která slouží jeho individualizovaným potřebám, nelze od smlouvy odstoupit. Takovými výrobky jsou výrobky zhotovené na základě individuální objednávky spotřebitele nebo osoby samostatně výdělečně činné, které obsahují zejména: individuální rytiny vyrobené na zakázku (např. prstenů, náhrdelníků z kolekce „Tvoje slůvko“, přívěsků) a také výrobky, které nejsou ve standardní nabídce společnosti YES a jsou dodávány na speciální objednávku kupujícího. Výrobky se zvláštními vlastnostmi, tedy vlastnostmi definovanými spotřebitelem nebo osobou samostatně výdělečně činnou v jím zadané objednávce, nebo které jsou vyrobeny na individuální objednávku kupujícího a tedy úzce spojeny s jeho osobou, nelze vrátit.
 17. Výše uvedené nevylučuje zodpovědnost prodávajícího určenou v kapitole VII. Reklamace, v souvislosti se situací, kdy zboží není v souladu se smlouvou.
 18. Obchod YES.pl prodlužuje zákonnou lhůtu na vrácení zboží na 30 dnů.

XI POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKOU CESTOU

   1. Poskytovatel služby poskytuje prostřednictvím internetového obchodu, který je dostupný na adrese yes.co následující elektronické služby:
    1. a) založení a vedení účtu v internetovém obchodě;
    2. b) umožnění zadání objednávky pomocí odpovídajícího formuláře;
    3. c) Newsletter.
   2. Poskytovatel služby poskytuje elektronické služby zdarma.
   3. Smlouva o poskytování elektronických služeb, které spočívají ve správě účtu v internetovém obchodě a poskytování služby Newsletter, je uzavřena na neurčito.
   4. Smlouva o poskytování elektronické služby, která spočívá v umožnění zadání objednávky pomocí odpovídajícího formuláře je uzavírána na dobu určitou a je ukončena v okamžiku, kdy příjemce služby zadá objednávku nebo zanechá zadávání objednávky.
   5. Doporučené technické vybavení pro spolupráci s teleinformačním systémem: osobní počítač s přístupem k internetu, přístup k účtu elektronické pošty, internetový prohlížeč: Internet Explorer verze 7.0 nebo novější se zapnutou obsluhou JavaScript a cookies, Mozilla Firefox verze 4.0 nebo novější se zapnutou obsluhou JavaScript a cookies nebo Google Chrome verze 8 nebo novější. Doporučené rozlišení monitoru: 1024x768 pixelů.
   6. Příjemce služby je povinen používat internetový obchod v souladu se zákonem a dobrými mravy a s ohledem na respektování osobnostních práv a práv duševního vlastnictví třetích stran. Pro příjemce služby platí zákaz umísťování obsahu nezákonného charakteru. Je zakázáno používáni elektronických služeb způsobem, který nezákonně narušuje funkci internetového obchodu, ať už použitím určitého softwaru nebo zařízení, a také rozesílání nebo umísťování v internetovém obchodě neobjednaných obchodních informací.
   7. Příjemce služby může podávat reklamace, které souvisí s poskytováním elektronické služby prostřednictvím internetového obchodu YES, a to odesláním e-mailové zprávy na adresu elektronické pošty: shop@yes.co nebo v listinné podobě na adresu: YES Biżuteria S.A., ul. Świerzawska 1, 60- 321 Poznaň, Polsko. Poskytovatel služby reklamaci posoudí neprodleně, nejpozději však ve lhůtě do 14 dnů od jejího podání.
   8. Příjemce služby může vypovědět časově neomezenou smlouvu o poskytování elektronických služeb kdykoliv, s okamžitým účinkem a bez udání důvodu, a to odesláním příslušného prohlášení e-mailem na adresu: shop@yes.co nebo v listinné podobě na adresu: YES Biżuteria S.A., ul. Świerzawska 1, 60- 321 Poznaň, Polsko.
   9. Poskytovatel služby může vypovědět časově neomezenou smlouvu o poskytování elektronických služeb v případě, že příjemce služby objektivně nebo opakovaně porušuje pravidla, zejména když dodává obsah nezákonného charakteru, a to po jedné, neúčinné výzvě k ukončení této činnosti, s udáním vhodné lhůty. Smlouva je v tomto případě ukončena po uplynutí 7 dnů od podání prohlášení o výpovědi.
   10. Po dohodě obou stran mohou poskytovatel služby a příjemce služby rozvázat smlouvu o poskytování služby elektronickou cestou kdykoliv.
   11. Výpověď smlouvy o poskytování elektronických služeb, jež byla uzavřena na dobu neurčitou, poskytovatelem služby nebo příjemcem služby neruší práva nebo poskytnuté služby, jež strany nabyly v době platnosti smlouvy.
   12. Poskytovatel služby odpoví na reklamaci na e-mailovou adresu uvedenou příjemcem služby nebo jiným způsobem, na kterém se obě strany dohodly.

XII ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

   1. Ke změně obsahu těchto pravidel může dojít po předchozím informování uživatelů o rozsahu předpokládaných změn, nejpozději však ve lhůtě 14 dnů před dnem, kdy mají vstoupit v platnost.
   2. Objednávky podané v době, kdy byla platná přecházející verze pravidel, budou realizovány v souladu s ustanoveními těchto dřívějších pravidel. Pokud uživatel nesouhlasí se zavedením změn v pravidlech, může svůj účet odstranit.
   3. Případné spory, které vzniknout mezi prodávajícím a zákazníkem, který je spotřebitelem ve smyslu čl. 22(1) Občanského zákoníku Polské republiky budou rozhodovány příslušným obecným soudem v souladu s předpisy Občanského soudního řádu Polské republiky.
   4. Případné spory, které vzniknout mezi prodávajícím a zákazníkem, který není spotřebitelem ve smyslu čl. 22(1) Občanského zákoníku Polské republiky budou rozhodovány příslušným obecným soudem, který je místně příslušný podle sídla obchodu.
   5. Uživatelé se mohou s prodávajícím spojit následujícím způsobem:
    1. a) e-mail: shop@yes.co
    2. b) použitím kontaktních údajů uvedených na adrese: https://yes.co/cz/contact
    3. c) v listinné podobě na adrese: YES Biżuteria S.A., ul. Świerzawska 1, 60- 321 Poznaň, Polsko
   6. Kupující mohou získat přístup k těmto pravidlům kdykoliv, a to prostřednictvím odkazu, který je umístěn na hlavní stránce internetového obchodu YES
   7. Pravidla mohou být zaznamenána, stažena a reprodukována jejich vytištěním nebo uložením na vhodném datovém nosiči.
   8. Název internetového obchodu YES, adresa, na níž je dostupný: www.YES.pl a také veškeré materiály, které v něm obsaženy, jsou předmětem autorského práva a jsou chráněny zákonem. Jejich používání a distribuce bez souhlasu majitele obchodu je zakázáno.
   9. Tato pravidla jsou platná ode dne 1. ledna 2021.

 

Podrobné informace o reklamacích produktů zakoupených na YESjewellery.com najdete v Obchodních podmínkách.
Chcete-li přečíst formulář vrácení, klikněte prosím na odkaz.
Chcete-li se seznámit s výměnným formulářem, klikněte na odkaz.
Pro přečtení formuláře stížnosti prosím klikněte na odkaz.